ماکارونی و لازانیا
رشته ای
ماکارونی رشته ای
ماکارونی رشته ای

فرمی
پاستا پنه
پاستا پنه
پاستا فارفال
پاستا فارفال
پاستا پیکولی
پاستا پیکولی
پاستا شل
پاستا شل
پاستا کامپانلی
پاستا کامپانلی

ورمیشل
كلافي
كلافي
ورميشل ساده
ورميشل ساده

لازانیا
ساده
ساده
سبزيجات
سبزيجات
تخم مرغي
تخم مرغي